Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

1月26日,Wanna One解散前倒数第二场演唱会开唱,现场11位成员泪洒现场,哭到无法继续唱歌。

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌

Wanna One解散演唱会泪洒舞台 11位成员哭到无法唱歌